SMEBank innerpage Products

 • Skim Pembiayaan Kontrak ialah pakej pembiayaan yang menggunakan produk-produk bank sedia ada.
 • Skim Pembiayaan ini adalah untuk pelanggan-pelanggan yang menjadi Kontraktor Utama atau Subkontraktor yang telah mendapat kontrak dari Kementerian , Jabatan atau Agensi Kerajaan.

Mekanisma Pembiayaan

 • Tujuan kemudahan pembiayaan ini adalah untuk membiayai pelaksanaan kontrak sehingga selesai sepenuhnya.
 • Mekanisme pembiayaan berfungsi dengan cara pihak Bank akan membuat pembayaran terus kepada pihak yang memberi kontrak.
 • Pembiayaan ditawarkan berdasarkan kepada pra-pelaksanaan projek atau pasca-siap, ataupun kombinasi keduanya.

Jenis Kontrak

 • Kontrak bekalan / bekalan langsung atau dengan penambahan nilai di dalam bentuk pemasangan, pengujian, pentauliahan, latihan, dan lain-lain.
 • Projek pembinaan dan infrastruktur termasuklah kerja-kerja awam, mekanikal, elektrik dan teknologi informasi & komunikasi.
 • Kontrak perkhidmatan bagi perniagaan yang lain termasuklah penyediaan perkhidmatan dan penyelenggaraan.

Produk

 • Kredit Pusingan-i
 • Jaminan Bank Kafalah (KBG)

Kelayakan

 1. Pemohon merupakan Kontraktor Utama atau Sub-kontraktor yang dilantik sahaja.
 2. Pemohon mestilah berdaftar dengan salah satu badan berikut:
  • Kementerian Kewangan Malaysia (MOF)
  • Pusat Khidmat Kontraktor (PKK)
  • Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan(CIDB)
  • Badan-badan pelesenan atau pendaftaran lain yang berkaitan

Konsep Pembiayaan

Pembiayaan pra-pelaksanaan

Biasanya mengandungi jaminan yang diberikan seperti yang dipersetujui dan ditetapkan dalam kontrak, serta pembiayaan modal kerja bagi memudahkan penyelesaian kontrak.

Pembiayaan pasca-siap

Pembiayaan berdasarkan inbois yang dikeluarkan kepada pihak pemberi kontrak atau tuntutan mengikut status kontrak yang disahkan oleh pemberi kontrak bagi kerja-kerja yang telah dilaksanakan.

Margin Pembiayaan

 • Bank boleh membiayai sehingga 100% daripada kos kontrak.

Had Pembiayaan

 • Had pembiayaan bagi kemudahan yang berasaskan dana (tidak termasuk Jaminan) dikira dari kedudukan defisit tertinggi daripada unjuran aliran tunai kontrak tersebut.

Untuk maklumat lanjut, sila kunjungi Pusat Enterpris/Pusat Perniagaan SME Bank yang berdekatan dengan anda.

Rangkaian Cawangan Kami

Muat Turun Pembiayaan Kontrak

 PDS icon 01

Lembaran Maklumat Produk

 

Applying for business financing is now easier with MySMEBank online application

APPLY NOW
custom_html
HUBUNGI KAMI
Hubungi Kami:
Menara SME Bank,
Jalan Sultan Ismail,
50250 Kuala Lumpur

Tel: +603 2603 7700