SME Bank

Kemudahan Peralihan Rendah Karbon (LCTF) adalah sebuah kemudahan pembiayaan bagi menggalakkan dan menyokong PKS untuk menerapkan amalan kelestarian bagi meningkatkan daya tahan perniagaan.

Tujuan
 • Perbelanjaan modal
 • Modal kerja
Kelayakan

PKS dalam semua sektor yang komited untuk beralih ke arah operasi perniagaan rendah karbon dan lestari seperti berikut:

 • Pembelian / penggunaan / penyewaan / penyelengaraan premis / peralatan / loji dan mesin yang telah diperakui sebagai hijau dan lestari termasuk peralatan tenaga, penerimaan tenaga boleh diperbaharui dan teknologi pengurusan sisa;
 • Pembelian bahan-bahan kelestarian yang diperakui;
 • Pelantikan perunding selaku penasihat untuk perbelanjaan untuk transformasi terhadap perniagaan lestari;
 • Perbelanjaan untuk mendapatkan pensijilan kelestarian;
 • Latihan berkaitan kelestarian seperti perakaunan karbon, laporan kelestarian dsb.

Nota:

Terbuka kepada PKS yang layak yang diklasifikasikan sebagai ‘Sokongan Iklim (C1)’ atau Peralihan (C2 & C3) seperti di dalam Polisi ESG untuk Aktiviti Berkaitan Pembiayaan dan Perbendaharaan SME Bank.  

Konsep Pembiayaan
 • Pembiayaan Komoditi Murabahah Berjangka-i (CMTF-i)
Had Pembiayaan
 • Sehingga RM10.0 juta bagi setiap PKS. 
Tempoh Pembiayaan
 • Sehingga 10 tahun
Kadar Pembiayaan
 • Sehingga 5.0 % setahun (termasuk yuran jaminan)
Margin Pembiayaan
 • Sehingga 100%
Cagaran
 • Tiada cagaran akan dikenakan.
 • Perlindungan jaminan oleh Credit Guarantee Corporation Malaysia Berhad (CGC) atau Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan (SJPP) adalah diperlukan bagi pembiayaan ini.
 • Jaminan peribadi/ jaminan bersama dan berasingan.
Takaful
 • Perlindungan takaful/ insurans adalah wajib jika aset yang dibiayai dijadikan sebagai cagaran kepada pembiayaan tersebut (jika ada).
 • Anda diberi pilihan untuk memilih perkhidmatan yang diberi oleh operator Takaful panel kami atau operator Takaful yang bukan panel.
Fi & Cas

Klik untuk Fi & Cas

Lembaran Pendedahan Produk

Untuk pertanyaan lanjut, sila hubungi Pusat Khidmat Pelanggan kami di talian 03-2603 7700.