SME Bank

Kumpulan SME Bank menyokong usaha pencegahan rasuah Kerajaan dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) dengan mengukuhkan tadbir urus korporat dan secara berterusan menerapkan piawaian tertinggi dalam amalan perniagaan yang telus. Untuk memastikan matlamat ini tercapai, kami secara konsisten meningkatkan polisi dalaman sedia ada, selaras dengan undang-undang dan peraturan yang berkaitan di Malaysia. Dokumen polisi ini tertakluk kepada pengubahsuaian dari semasa ke semasa sebagaimana yang difikirkan sesuai oleh Lembaga Pengarah demi kepentingan terbaik Kumpulan SME Bank, atau seperti yang dikehendaki oleh undang-undang dan peraturan yang berkenaan.

Muat Turun